Nedlagt landbrug

Brand

Sikrer dig økonomisk erstatning i tilfælde af små og større brande, tilsodning og kortslutningsskader. Den dækker også skader som følge af brandslukning, f.eks. vandskader. Har du lånt penge til dit hus igennem en bank eller realkreditinstitut, vil de som minimum kræve, at du tegner en bygningsbrandforsikring.

Anden bygningsskade

Dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængning, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud. Endelig indeholder bygningskasko også retshjælpsdækning, som sikrer dig økonomisk hjælp til sagsomkostningerne, hvis du bliver indblandet i en retssag vedrørende din ejendom.

Insekt og svamp

Svampesporer og insekter kan angribe træværket på både nye og gamle huse. Et angreb af svampesporer eller insekter kan ødelægge dit træværk, og det er ofte med store omkostninger til følge. Med en forsikring mod insekter og svampe er du sikret økonomiske dækning af udgiften til reparation, når skaden er så alvorlig, at træet er nedbrudt.

Indvendig rør og kabel

I vægge, gulve og lofter kan der være skjulte rør eller kabler, som lækker eller kortslutter. Forsikringen dækker udgifter til at finde og reparere skader på de skjulte rør og elkabler i huset.

Stikledning

Stikledninger er de rør, der går fra dit fritidshus og ud til vejen. Forsikringen dækker brud på f. eks. kloak-, gas- og varmerør.

Råd

Dækker skader på træ, der skyldes svamp og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet, samt råd i døre og vinduer.

Udvidet dækning

Dækker udsivning fra synlige installationer og vand, der trænger ind i bygningen ved utætheder, samt vand der trænger op i bygningen fra f.eks. kloak. Desuden får du dækket skader forårsaget af gnavere og mår samt kosmetiske forskelle på fliser og sanitet.

Indbo

Dækker alle løse ejendele og ting, som hører til det normale udstyr i dit hjem. Dit indbo er dækket i tilfælde af brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri og hærværk. Hertil kommer færdsels- og frostskader samt vand- og stormskader.

Ansvar

Landboforsikringen dækker dit ansvar, hvis du eller dine børn ved et uheld kommer til at skade andre personer eller deres ejendele. Det kan f. eks. være, hvis dit barn under leg sparker en fodbold over i naboens hus og smadrer en rude, eller hvis en tagsten flyver af under stormvejr og foruretter skade på naboens hus. Forsikringen dækker også hunde- og hesteansvar samt ansvar for skader, der sker med uindregistrerede motorkøretøjer, hvor der ikke er tegnet en selvstændig forsikring.

Udbo

Landboforsikringen dækker også alt dit udbo såsom værktøj, maskiner, dyr og afgrøder med mere. Dækningen omfatter brand, elskade, vandskade, storm, snetryk, skybrud samt tyveri, røveri og hærværk.

Psykologisk krisehjælp

Forsikringen dækker psykologisk bistand, hvis du eller en i husstanden bliver involveret i en traumatisk begivenhed. Det kan være livstruende sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie, vold, overfald, røveri, voldtægt, trafikuheld, skilsmisse eller ufrivillig abort. Forsikringen dækker op til 10 timers psykologbehandlinger i Danmark.

ID-sikring

Vi hjælper med gode råd til hvordan du undgår at blive offer for ID-tyveri. Hvis uheldet er ude rådgiver vi om hvordan du mindsker skaden og vi kan overtage korrespondancen med kreditorerne og afvise uretmæssige krav på dine vegne. Vi dækker også rimelige omkostninger til juridisk bistand hvis det bliver nødvendigt.

Rejseforsikring

Forsikring Danmark tilbyder en årsrejseforsikring, som dækker hele familien på ferierejser af op til 60 dages varighed i hele verden. Forsikringen dækker lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og hjemtransport samt diverse andre dækninger. Samtidig sikrer forsikringen dig også en erstatningsrejse, hvis du kommer til skade og ikke kan fortsætte din ferierejse.

Afbestillingsforsikring

Rejseforsikringen kan udvides med en afbestillingsforsikring, så du er økonomisk dækket, hvis du er nødt til at afbestille rejse på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, eller hvis du har haft brand i hjemmet umiddelbart før afrejse. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som ikke kan refunderes ved afbestilling.

Pludselig skade

Giver dig erstatning for pludselige og uventede skader. Det kan f. eks være, hvis du falder over kantstenen og slår dine briller i stykker.

Elektronikdækning

Med en elektronik-dækning undgår du fremover at skulle købe en ekstra forsikring, når du køber elektriske apparater. Forsikringen dækker alle husstandens elektriske apparater for pludselige skader og funktionsfejl. Forsikringen dækker dine apparater i fire år fra købsdatoen.

 

Ønsker du yderligere information om landbrugforsikringen, kan du se dette faktaark: Landboforsikring