Gebyrer

Gebyrer 2017

Forsikringsselskaberne er pålagt en række lovbestemte gebyrer, som de skal opkræve på vegne af staten. Herudover er der i branchen en række gebyrer, som er forbundet med en forsikring.

Lovbestemte gebyrer

Miljøbidrag:
Miljøbidrag opkræves på motorkøretøjsforsikringer. Bidraget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, når bilen bliver afleveret til ophugning eller skrotning.

Miljøbidraget udgør 101 kr. pr. motorkøretøjsforsikring pr. år.

Stormflods-/stormfaldsafgift:
Stormflods-/stormfaldsafgift opkræves på brandforsikringer for bygninger og indbo. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove.

Stormflods-/stormfaldsafgiften udgør 60 kr. pr. forsikring for bygning og indbo pr. år.

Statsafgift:
Der opkræves en statsafgift for forsikringer til motorkøretøjer, dvs. på bil-, motorcykel-, EU knallert og knallertforsikring. Afgiften afregnes direkte til SKAT via din forsikring hos os. Statsafgiften er indregnet som en del af den pris, du får oplyst inden afgifter og bidrag. Statsafgift kan sammenlignes med momsen, som findes på andre varer og serviceydelser.

Statsafgiften er 42,9% af forsikringspræmien for din ansvarsforsikring på din bil eller motorcykel. For EU-knallert- og knallertforsikringer er der en fast statsafgift på 230 kr. om året. Desuden opkræves der statsafgift på lystbådsforsikring. Denne udgør 1,34% af forsikringssummen for båden.

Skadesforsikringsafgift:
Skadeforsikringsafgiften opkræves i henhold til skadeforsikringsafgiftsloven og opkræves løbende sammen med præmien. Afgiften udgør 1,1 % af præmien.

Der skal ikke betales skadesforsikringsafgift for følgende typer af policer/dækninger:

  • – Arbejdsskadeforsikringer, både lovpligtige og frivillige
  • – Lovpligtige ansvarsforsikringer i henhold til færdselsloven
  • – Sø, transport- og luftfartsforsikringen, herunder bådforsikring

 Øvrige gebyrer

Administrationsgebyr:
Administrationsgebyr dækker omkostninger i forbindelse med opkrævning af præmien.

Gebyret udgør 15 kr. pr. girobetaling og 8 kr. pr. PBS-opkrævning.

Gebyr ved manglende betaling:

Betales forsikringspræmien eller opkrævet selvrisiko ikke til tiden, og vi skal fremsende dig en erindringsskrivelse, beregner vi os et gebyr for de ekstra administrationsomkostninger.

Gebyret udgør 100 kr. pr. erindringsskrivelse.

Opsigelse af forsikringen:
Du kan gratis opsige din forsikring til hovedforfald. Ønsker du at opsige din forsikring på et andet tidspunkt, er dette også muligt mod betaling af et gebyr på 65 kr.

Har du været udsat for en skade og ønsker at opsige din forsikring, kan du altid opsige forsikringen uden gebyr i 14 dage efter, skaden er opgjort.

Månedlig, kvartårlig eller halvårlig betaling

Du kan vælge at dele din betaling op i månedlige, kvart- eller halvårlige rater mod et gebyr på 5% af den helårlige forsikringspræmie.

For erhvervsforsikringer gælder andre gebyrer. Kontakt os, hvis du ønsker disse oplyst.