Når skaden er sket

Hvis der sker en skade, som du mener er dækket af forsikringen, skal Forsikring Danmark have besked. Når Forsikring Danmark har modtaget skadeanmeldelsen, er der en række praktiske ting, som skal gøres, og som du skal tage stilling til:

Begræns skaden  
Først og fremmest har du pligt til at forsøge at begrænse skaden mest muligt.
Politianmeldelse  
Kriminelle forhold skal meldes til politiet hurtigst muligt. Tyveri skal kun meldes til politiet, hvis det overstiger 3.000 kr., dog skal cykeltyverier altid anmeldes.
Anmeld skaden til Forsikring Danmark  
Skaden skal anmeldes til Forsikring Danmark så hurtigt som muligt.  Du skal ved anmeldelsen give en beskrivelse af, hvornår og hvordan skaden er opstået, og af hvilket omfang skaden har.
Dokumentation  
Generelt er det en god idé at kunne dokumentere sit erstatningskrav, eksempelvis i form af fotos, kvitteringer mv. Undlad at smide beskadigede genstande ud, før Forsikring Danmark har accepteret dette.
Besigtigelse  
Forsikring Danmark kan vurdere mange typer af skader ud fra en telefonisk eller skriftlig henvendelse, men i visse situationer er det nødvendigt at besigtige skaden.
Afgørelse  
Hvis skaden ikke er dækket af forsikringen, vil Forsikring Danmark naturligvis give en begrundelse.
Anmeld skade  
I Forsikring Danmarks skadeafdeling kan en lang række skader behandles ud fra en enkelt telefonsamtale.

Forsikring Danmarks skadeafdeling har åbent alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00.

Telefonisk henvendelse kan ske på 70 70 75 76 og tast 2 for skadeafdeling.

Derudover kan anmeldelse af skader også ske via selvbetjening, som kan findes i topbaren.

 

Det er også muligt for dig at anmelde skader og at bede om at blive ringet op på www.fodan.dk

Forsikring Danmark påbegynder i normaltilfælde sagsbehandlingen af 95% af henvendelserne inden for 8 arbejdstimer.

Hvis der sker en alvorlig skade på dit hus eller indbo udenfor vores åbningstid, så du har brug for akut skadehjælp, kan du få hjælp af vores skadeservicepartner, SSG, på telefonnummer 70210620. SSG svarer hele døgnet.

Information om behandling af personoplysninger  
Kunder i Forsikring Danmark har krav på information om, hvordan kundeoplysninger behandles.

Persondataloven bestemmer i § 28, at selskabet som dataansvarlig skal stille følgende oplysninger til rådighed for enhver om samtlige behandlinger, som udføres for vedkommende:

  1. Navn og adresse på den dataansvarlige, dennes repræsentant, og den dataansvarliges databehandler:Den dataansvarlige er: Nem Forsikring A/S, Adelgade 92, 8660 Skanderborg.Selskabets data behandles hos IBM, Bytoften, 8240 Risskov.
  2. Behandlingens betegnelse og formål:Det overordnede formål med selskabets registreringer af oplysninger er at kunne udstede policer og behandle skader, samt overordnet at administrere selskabets kundeportefølje.I mindre omfang kan oplysningerne anvendes i markedsføringsøjemed, hvis selskabet skønner, at information om og tilbud om tegning af et nyt produkt skal videredistribueres til den samlede kundemasse eller dele heraf.
  3. En beskrivelse af kategorierne af registrerede, og af de typer af oplysninger, der vedrører dem:I selskabet registreres følgende kategorier af juridiske personer: kunder, medforsikrede, begunstigede, skadelidte, skadevoldere, panthavere og reparatører.Fælles for de nævnte kategorier er, at selskabet registrerer oplysninger om cpr-/cvr-nummer, navn og adresse samt oplysninger om betalingsforhold. Oplysningerne benyttes ved opkrævning af præmier samt ved udbetaling af erstatninger m.v.

Registrering af oplysninger af fortrolig karakter, herunder registrering af personlige og lægelige oplysninger, kan være påkrævet af hensyn til den sagsbehandling, der er nødvendig for at varetage kundens interesse. Dette gælder særligt ved behandling af sager, hvori indgår personskade. Registrering af oplysninger af denne art sker kun i et omfang, der er påkrævet for opgavens korrekte udførelse og kun mod kundens udtrykkelige og informerede samtykke. Et samtykke kan tilbagekaldes til enhver tid, kunden måtte ønske det, men tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at det ikke vil være muligt for selskabet at udføre den nødvendige sagsbehandling.

  1. Modtagere, eller kategorier af modtagere, som oplysningerne overføres til:For at kunne opfylde aftaler med kunder, primært om elektronisk (automatisk) betaling (PBS), videregiver selskabet de oplysninger om kunderne, som er nødvendige for at kunne identificere kunden og gennemføre betalingsaftalen.Derudover videregiver selskabet oplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, dette måtte være foreskrevet i den gældende lovgivning, eksempelvis i medfør af skattekontrolloven. Det følger blandt andet af lovgivningen, at selskabet skal oplyse om udbetalte renter af forsikringserstatninger samt om udbetalte beløb for tabt arbejdsfortjeneste.
  2. Påtænkte overførsler til tredjelande:Selskabet overfører ikke registrerede personoplysninger af nogen art til tredjelande.

Som supplement til de anførte lovbefalede oplysninger skal vi meddele:

  • At du, med de begrænsninger, der ligger i persondataloven, har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger om dig vi behandler,
  • At du kan kræve fejlagtige oplysninger berigtiget, så vi altid har de rigtige oplysninger om eksempelvis din adresse m.v. Dette er både i din og i vores interesse.
  • At du til enhver tid kan meddele os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Du kan, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Indsigtsret  
Alle kunder har mulighed for, efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger Forsikring Danmark har registreret, herunder hvilke typer af oplysninger der kan videregives, til hvilket formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysningerne.

Ønskes oplysningerne på skrift, kan Forsikring Danmark kræve et gebyr.