FAQ

Generelt

Fortrydelsesret  
Fortrydelsesfristen er 14 dage efter modtaget police.
Betalingsmuligheder  
Hos Forsikring Danmark vil al betaling finde sted via betalingsservice. Der er mulighed for at betale årligt, halvårligt, kvartårlig og månedligt.
Hvem behandler skaderne i Forsikring Danmark?  
Forsikring Danmark samarbejder med NEM Forsikring på en række områder, bl.a. omkring skadebehandling. Det betyder, at NEM Forsikring står for at behandle og udbetale eventuel erstatning af de anmeldte skader.

 

Husforsikring

Hvad er opvarmningsform?  
Opvarmningsform er husets primære varmekilde. Det kunne f.eks. være fjernvarme.
Hvad er bygningskasko?  
Bygningskasko dækker skader som følge af storm, sky- og tøbrud, snetryk, frostsprængninger, udstrømning af væsker, tyveri og indbrud.
Hvad er husejeransvar?  
Husejeransvar dækker skader, som hvis en kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, der burde være saltet. Eller hvis en tagsten fra huset skulle falde ned og ramme en, som så kommer til skade.

 

Indboforsikring

Hvad betyder sumløs dækning?  
Det betyder at du ikke behøver vurdere hvor meget dit indbo er værd. Dvs. du ikke behøver være bekymret, for om du skulle være underforsikret og derfor få mindre i erstatning. Dog skal du være opmærksom på, at enkeltgenstande højst er dækket til 64.625 kr. Så har du genstande hvor værdien overstiger dette, skal du kontakte Forsikring Danmark.
Hvad er pludselig skade?  
Pludselig skade forstås ved en skade, hvor skadens årsag og virkning sker øjeblikkeligt og uventet.
Elektronikdækning  
Elektronikdækning dækker over pludselig skade på almindelige samt særlig elektriske apparater. (se liste)

Her dækkes ovennævnte genstande, samt funktionsfejl på nye apparater i op til 4 år fra købsdato.

 

Bilforsikring

Kan jeg få fastpræmie?  
Hos Forsikring Danmark har du fast præmie, uanset hvilket bonustrin du er på. Derudover falder prisen for hvert år, du kører uden skade, indtil du er på det billigste bonustrin.
Jeg har solgt min bil, hvad gør jeg?  
Den nye ejer har 21 dage til at omregistrere bilen. Når dette sker, får vi en besked fra SKAT og vil på det tidspunkt så lukke forsikringen ned. Evt tilgodehavende vil blive udbetalt til din NEM-konto.
Vejhjælp  
Vi tilbyder autohjælp som et tilvalg til vores bilforsikring. Autohjælpen varetages af SOS Dansk Autohjælp, og svarer til deres Plus abonnement. Det betyder at du automatisk har adgang til assistance overalt i Europa, 24 timer i døgnet. Autohjælp omfatter bl.a. hjulskift, starthjælp, nødreparationer, døroplukning, bugsering m.v. Prisen kan ses ved beregning af vores bilforsikring, hvor autohjælp fremgår som et muligt tilvalg.
Hvordan er jeg dækket ifht. stenslag?  
Hvis du har en kaskoforsikring hos Forsikring Danmark, dækker vi gratis reparationer af stenslag, såfremt ruden ikke skal udskiftes. Du får altså dækket reparationer af stenslag uden om normal selvrisiko. Bestilling af reparation kan ske her: Bilglas.dk

Skal ruden udskiftes, vil der opkræves normal selvrisiko, medmindre der er tegnet udvidet glasdækning. I dette tilfælde opkræves altid 1/3 af udskiftningsprisen, i stedet for normal selvrisiko.

Indregistrering af bil  
Du skal indregistrere din bil hos nemforsikring, da det er dem der er risikobærer for vores bilforsikring.

 

Ulykkesforsikring

Beskæftigelse  
Vi bruger din beskæftigelse, til at beregne prisen på ulykkesforsikring med heltidsdækning. Da prisen på forsikringen, afhænger af hvor farligt erhverv du har, er det vigtigt du holder den opdateres med dit korrekte erhverv, i tilfælde af nyt job.
Erhverv der ikke kan tegne en heltidsdækning  

  • Ansatte på boreplatforme
  • Minedrift
  • Militær
  • Erhverv inden for radioaktiv behandling, forarbejde e. lign.
  • Fiskere og andre erhverv med beskæftigelse på søen
  • Piloter, Stewardesser og øvrige former for lufttransport

Er du i tvivl om din beskæftigelse kan dækkes, er du velkommen til at ringe til vores kundeservice.

Hvad er begunstigede?  
Ved køb af ulykkesforsikringer har man mulighed for at indsætte en eller flere såkaldte begunstigede. Hvis man ikke indsætter en specifik person, vil en evt. udbetaling altid gå til nærmeste pårørende jf. arveloven. Men hvis du ikke ønsker, at udbetalingen skal ske til nærmeste pårørende, skal du give Forsikring Danmark besked om, at du ønsker at indsætte en eller flere begunstigede på forsikringen.
Tandskade dækket?  
Med i din ulykkesforsikring hos Forsikring Danmark, er automatisk en dækning mod tandskade. Denne forsikring dækker tandskader, der er sket som følge af et ulykkestilfælde.

Forsikring dækker ikke tyggeskader.

 

Afgifter og gebyrer

Administrationsgebyr  
Administrationsgebyr dækker omkostninger i forbindelse med opkrævning af præmien.

Gebyret udgør 15 kr. pr. girobetaling og 8 kr. pr. PBS-opkrævning.

Gebyr ved manglende betaling  
Betales forsikringspræmien eller opkrævet selvrisiko ikke til tiden, og vi skal fremsende en erindringsskrivelse, beregner vi os et gebyr for de ekstra administrationsomkostninger.

Gebyret udgør 100 kr. pr. erindringsskrivelse.

Opsigelse af forsikring  
Du kan gratis opsige din forsikring til hovedforfald. Ønsker du at opsige din forsikring på et andet tidspunkt, er dette også muligt mod betaling af gebyr på 65 kr.

Har du været udsat for en skade og ønsker at opsige din forsikring, kan du altid opsige forsikringen uden gebyr i 14 dage efter, skaden er opgjort.

Månedlig, kvartårlig eller halvårlig betaling  
Du kan vælge at dele din betaling op i månedlige, kvart- eller halvårlige rater mod et gebyr på 5 % af den helårlige forsikringspræmie.

Klagemulighed  
Føler du behov for at klage over en afgørelse eller vores måde at håndtere en sag på, bedes du følge dette link: https://nemforsikring.dk/Kundeservice/Klageansvarlig for at kontakte vores klageansvarlige.

Hvis du stadig ikke kan nå til enighed med os, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring

Anker Heegaards Gade 2

1572 København V

Tlf. 33 15 89 00

Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & Pension og Forbrugerrådet med det formål at be­handle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler kun klager, der vedrører private forsikringer. Man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab – og ikke over modpartens forsikrings­selskab.

Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilba­gekalder klagen.

Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos:

Forsikring Danmark A/S

www.fodan.dk

Ankenævnet for Forsikring

www.ankeforsikring.dk

Hvis din klage ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, kan du i stedet klage til Forsikringsoplysningen. Dette gælder for klager, der vedrører erhvervsforsikringer og klager, der vedrører utilfredshed med en afgø­relse truffet af en modparts forsikringsselskab.

Forsikringsoplysningen træffer ikke egentlige afgørelser, som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsik­ring. Hvis Forsikringsoplysningen er af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse, kan Forsikringsoplysningen henvende sig til direktionen i det selskab, der klages over.

Du klager til Forsikringsoplysningen ved at skrive til dem med oplysning om grunden til, at du er utilfreds med selskabets afgørelse eller ved at ringe til dem. Henvendelse kan ske til:

Forsikringsoplysningen

Philip Heymans Allé 1

2900 Hellerup

Tlf.: 41 91 91 91 www.forsikringsoplysningen.dk

e-mail: fo@forsikringsoplysningen.dk

 

Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen, har du stadig mulighed for, efterfølgende at gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse.

 

Forsikring Danmark er desuden forpligtet til at oplyse dig om, at du kan anvende EU-Kommissionens online klageportal i forbindelse med indgivelse af en klage. Dette er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Hvis du ønsker at benytte denne adgang i forbindelse med en klage, skal du angive vores e-mailadresse info@fodan.dk

 

Ordliste

Hvad er præmie?  
Præmien er prisen på forsikringerne i Forsikring Danmark. Denne kan betales på årlig, halvårlig, kvartårlig eller månedsbasis.
Hvad er selvrisiko?  
Selvrisikoen er det beløb du selv skal betale af en skade. Denne vil blive modregnet i et evt. udbetalt beløb.
Hvad er dagsværdi?  
Dagsværdi er den værdi, genstanden har på skadestidspunktet. Dvs. hvad det vil koste at generhverve genstanden i dag.
Hvad er hovedforfald?  
Hovedforfald er den dato forsikringen bliver fornyet, med endnu et år.

 

Fik du ikke svar på dit spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.