Bestilling af vandvidsgaranti

  Bilregistreringsnummer {{repeater-bilreg-1_index}}
  Er du registreret i RKI?
  Er du tidligere straffet for vanvidskørsel efter lov nr. 435 af 27. marts 2021?
  Betaling
  Bankoplysninger
  Vær opmærksom på, at du skal have betalingsfuldmagt til den konto, du ønsker at tilmelde, hvis kontoen ikke er din egen. Undersøg eventuelt med din bank, om det er tilfældet.

  Generelt for garantien gælder:

  Behandling af personoplysninger
  Vi behandler vores kunders personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om person og databeskyttelse. Vi beskytter vores kunder integritet når vi behandler personoplysningerne. Vi behandler personoplysninger fra vores kunder, når det er nødvendigt for at administrere garantierne og opfylde vores forpligtigelser, såsom ved indgåelse af aftalen. Personoplysningerne kan også anvendes til direkte markedsføring. Vi indhenter personoplysninger direkte fra vores kunder eller den som repræsenterer kunden, fra forskellige offentlige registre samt kreditinformationsregistre.

  Vi videregiver ikke personoplysninger til udenforstående uden samtykke fra vores kunde, medmindre videregivelse er baseret på lovgivningen. Vi optager telefonsamtaler i kvalitets- og uddannelsesøjemed og for at sikre indholdet af en samtale med en kunde. Yderligere oplysning om behandling af personoplysninger findes på: www.fodan.dk

  Med din besvarelse af mailen i udfyldt stand bekræfter du/I, at:

  • Ovenstående svar og alle øvrige oplysninger i denne aftale er i overensstemmelse med de faktiske
  • forhold. Kontakt os, hvis det ikke er tilfældet.
  • Du er bekendt med, at urigtige eller mangelfulde oplysninger ifølge aftaleloven kan medføre,
  • at garantierne slettes med tilbagevirkende kraft, og at retten til udbetaling helt eller delvist bortfalder.
  • Du er informeret om, at visse funktioner udføres af databehandlere på vegne af Forsikring Danmark, som eksempelvis ekstern salgssupport, og at dine personlige oplysninger, herunder navn, adresse, kontaktdetaljer, CPR-nummer mv. dermed vil kunne overlades eksterne databehandlere i forbindelse med varetagelsen af visse funktioner. Eksterne databehandlere behandler udelukkende personoplysningerne på vegne af og efter instruks fra Forsikring Danmark.
  • Du giver dit samtykke til, at Forsikring Danmark kan kontrollere, hvorvidt du er registeret hos Debitor Registeret (DBR).

  Generelle bestemmelser:

  Er du registreret i RKI-registeret?
  De anførte priser gælder kun, når du og meddebitor ikke er registreret i RKI-registeret.

  Forsikring Danmark ApS tegner udelukkende garantier til personer der ikke er registreret i RKI-registeret, medmindre der ligger en særlig accept, en sådan vil fremgå af garantibeviset.

  Fortrydelsesret
  Du kan fortryde købet af denne garanti i op til 14 dage efter, at du har modtaget garantibeviset. Se nærmere i dine betingelser. Du vil modtage dit garantibevis, ca. 14 dage før garantien træder i kraft. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

  Præmiens betaling:
  Garantien er ikke gyldig førend fuld betaling er registreret hos Forsikring Danmark.

  Første faktura forfalder til betaling ved garantiens ikrafttrædelse med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere fakturaer til anførte forfaldsdage.

  Hvis fakturaen ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender vi en påmindelse med oplysning om, at garantien ophører, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er afsendt.

  Opsigelse:
  Garantien kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfald.

  Mod et gebyr på kr. 100 kan du vælge at opsige garantien med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

  Hvis garantien opsiges indenfor det første år, opkræver vi et supplerende gebyr. Det konkrete beløb finder du på vores hjemmeside www.fodan.dk

  To top